Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvénynek (Info tv.) és az EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) történő megfelelés biztosítása érdekében, személyes adatok megbízásból történő feldolgozása vonatkozásában

 

Az Adatkezelő adatai

 

Cégnév:                                   BR Sminksuli Kft.

Székhely:                               9023 Győr, Földes Gábor u. 31. A ép. 10 em. 38.

Telephelyek:                          9025 Győr, Kossuth L. u. 104.

Adószám:                               23056655108

Cégjegyzékszám:                   08 09 020957

Weblap:                                 www.sminkgyor.hu; www.sminksuli-gyor.hu

Kapcsolattartás:                     Bencsics Rita

Telefon:                                 06 70 319 1829

E-mail:                                   ritabencsics@gmail.com

 

A BR Sminksuli Kft. adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. A www.sminkgyor.hu weboldal üzemeltetője a BR Sminksuli Kft.

 

A jelen Szabályzat az alábbiakat tartalmazza:

 • az általunk gyűjtött érintettek azonosító adatok típusait;
 • az adatkezelési célok felsorolását;
 • azon jogalapokat, amelyek alapján ezek kezelései történik;
 • mindazok felsorolását, akikhez az adatok továbbításra kerülnek; és
 • hogyan történik a tárolásuk.

 

Kérjük, figyelmesen olvasd el a jelen Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértsd, hogyan kezeljük személyes adataidat!

 

 

Preambulum

A BR Sminksuli Kft. magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy tevékenységünkkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. 

A BR Sminksuli Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.sminksuli-gyor.hu/adatvedelem címen.  Adatkezelőként  fenntartjuk a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesítjük az érintetteket. 

Amennyiben kérdésed lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írd meg nekünk!

A BR Sminksuli Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 

 

Az adatkezelés célja

Társaságunk, mint adatkezelő, az alábbi célokból kezel személyes adatokat:

·       tanulóink oktatásának dokumentálása

·       tanulóink munkáinak dokumentálása

·       tanulóink okleveleinek dokumentálása

·       tanulóink nyilvántartása

·       egymástól való megkülönböztetése,

·       tanulóink modelljeinek hozzájárulása

·       üzletmenet folytonosság

·       folyamatos szolgáltatásnyújtás

·       számla kiállítása,

·       a szolgáltatások teljesítése,

·       kapcsolattartás,

 

 

Az adatkezelés módja

Az általunk kezelt személyes adatok módja történhet

 • papír alapon – határidőnapló, szerződés, oklevél
 • e-mailen
 • webes nyilvántartás a honlap admin felületén

 

 

A tájékoztatóban használt alapfogalmak értelmezése

 

Érintett: Az a természetes személy, aki adatok útján beazonosított vagy beazonosítható.

Az érintett hozzájárulása: Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Személyes adat: Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosítható, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;

Harmadik személy: Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 

Hogyan kezeljük adataidat?

A www.sminkgyor.hu oldalán az adatokat közvetlenül Tőled kapjuk. Ezekben az esetben vagy az önkéntes hozzájárulásod vagy a közöttünk létrejövő szerződés adja az adatgyűjtés és feldolgozás jogalapját.

A hozzánk beérkezett adatok kezelése és feldolgozása során kiemelten fontosnak tartjuk a célhoz kötöttség követelményét, amely szerint személyes adatokat csak előre meghatározott célból, jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében, továbbá a cél eléréséhez szükséges ideig és mértékben kezelünk.

 

 
Milyen adatkezeléseket hajtunk végre? Milyen adatokat rögzítünk?

 

Sminkoktatásra – Basic, Master való jelentkezés adatkezelése, kapcsolatfelvétel

 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • képzés típusa

A www.sminkgyor.hu oldalon leadott jelentkezések a ritabencsics@gmail.com e-mail címre érkeznek.

 

 

Felhasználás a honlap admin felületén és e-mailen
Jogalap önkéntes hozzájárulás 

EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet II. Fejezet 6. cikk (1) a)

 

Megőrzési idő adatkezelési cél megvalósulásáig 

önkéntes hozzájárulás visszavonásáig

 

 

Sminkoktatás – Basic, Master kapcsolatos adatkezelés, szerződéskötés

 • tanuló neve
 • születési adatok
 • anyja neve
 • lakcím
 • e-mail cím
 • telefonszám

A www.sminkgyor.hu oldalon leadott jelentkezések a ritabencsics@gmail.com e-mail címre érkeznek.

 

Felhasználás papír alapon – szerződés és oklevél
Jogalap szerződés 

EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet II. Fejezet 6. cikk (1) b)

2000. évi C. törvény (Sztv.)

Megőrzési idő szerződés alapján 

szerződés érvényessége után nem tároljuk

 

Egyéb szolgáltatások – köröm, szempilla, csillám, smink – kapcsolatos adatkezelés bejelentkezés alapján

 • név
 • telefonszám

 

A www.sminkgyor.hu oldalon leadott jelentkezések a ritabencsics@gmail.com e-mail címre érkeznek.

 

Felhasználás / Tárolás papír alapon  – határidő napló 

online – közösségi média felület (messenger)

Jogalap önkéntes hozzájárulás 

EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet II. Fejezet 6. cikk (1) a)

 

Megőrzési idő adatkezelési cél megvalósulásáig

 

 

Szépségtanácsadói képzéssel kapcsolatos adatkezelés – felnőttképzési szerződés

 • név
 • szül, hely, idő
 • anyja neve
 • lakcím
 • állampolgárság
 • TAJ szám
 • adóazonosító

 

Felhívjuk figyelmed, hogy a szépségtanácsadói képzés esetében adattovábbítás és adatfeldolgozás történik harmadik fél részére (adatfeldolgozói szerződés alapján)!

 

Felhasználás papír alapon, jelentkezési nyilvántartás
Jogalap szerződés szerint 

EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet II. Fejezet 6. cikk (1) b)

2000. évi C. törvény (Sztv.)

Megőrzési idő szerződés alapján 5 év

 

 

Szépség – Kultúra Szakgimnázium szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelés – jelentkezési lap

 • név
 • lánykori név
 • születési hely, idő
 • anyja neve
 • lakcím
 • szig szám
 • e-mail cím
 • telefonszám

 

Felhasználás / Tárolás papír alapon – jelentkezési lap
Jogalap szerződés 

EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet II. Fejezet 6. cikk (1) b)

2000. évi C. törvény (Sztv.)

Megőrzési idő szerződés alapján 5 év

 

 

Referenciafotókkal kapcsolatos adatkezelés

 • tanuló neve
 • modell arckép fotó

 

Felhasználás online – közösségi oldalainkon és weboldalon
Jogalap  jogos érdek 

EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet II. Fejezet 6. cikk (1) f)

 

Megőrzési idő érdekmérlegelési teszt alapján határozatlan ideig

 

 

Közösségi médiafelületeken keresztül érkező adatok kezelése

Facebook oldalunkon keresztül – https://www.facebook.com/BencsicsRitaSminkiskola/ -, valamint online hirdetési felületeken is adatkezelői minőségben vagyunk jelen. Hirdetéseinkben remarketing elemeket is használunk a hatékonyabb reklámozás érdekében.

Kezelt adatok köre: a közösségi médiában általad nyilvánosságra hozott adatok.

 

Felhasználás online 

 

Jogalap önkéntes hozzájárulás 

EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet II. Fejezet 6. cikk (1) a)

 

Felhasználási idő Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig 

 

 

 

Cookie-k (Sütik)

A sütik feladata: Információkat gyűjtenek a www.sminkgyor.hu weboldal látogatóiról és eszközeikről; 

 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
 • A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza.
 • Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 

Technikai adatok – Mit teszünk az adatbiztonságért?
Az BR Sminksuli Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Továbbá kijelentjük, hogy az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen – pl.: korlátozott jogosultságok.Olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt – pl. magas biztonsági szintek bevezetése.

 

Információbiztonság

A. BR Sminksuli Kft. elkötelezetten védi a személyes adatokat a jogellenes használat, jogellenes továbbítás, módosítás, elérhetetlenség vagy megsemmisülés ellen, és megteszünk minden szükséges intézkedést a személyes adatok bizalmasságának megőrzése érdekében, beleértve a megfelelő technikai és szervezési intézkedések használatát.
A szervezeti intézkedések magukban foglalják az épületeinkben a fizikai hozzáférések ellenőrzését, munkavállalóink oktatását, a papír alapú akták elzárását megfelelő helyiségekbe. A technikai intézkedések magukban foglalják a rendszereinkhez történő hozzáféréshez kapcsolódó titkosítást, jelszóvédelmet és a vírusírtó szoftverek használatát.Annak a folyamatnak a részeként, amely során a rendelkezésünkre bocsájtottad személyes adataidat, ezek az adatok az interneten keresztül is továbbításra kerülhetnek. Annak ellenére, hogy minden szükséges intézkedést megteszünk a személyes adatok védelme érdekében, az interneten történő adattovábbítás nem tekinthető teljes mértékben biztonságosnak. Ennek megfelelően, tudomásul kell venned és el kell fogadnod, hogy a weblapunkon keresztül történő adattovábbítás biztonságáért nem tudunk teljes felelősséget vállalni, és az ilyen módon történő továbbítás a saját felelősségedre történhet. Amint azonban a személyes adataid megérkezik a rendszereinkbe, szigorú eljárásokat tartunk be a biztonság érdekében, és a jogellenes hozzáférés megakadályozása céljából.Weblapunk, mobil applikációnk illetőleg közösségi médiaoldalaink időről időre tartalmazhatnak olyan utalásokat, amelyek harmadik személyek által működtetett weblapokra mutatnak beleértve a tagvállalatok weblapjait illetve a partner hálózatokat is, ezek új adatkezelése nem tartozik az általunk végzett tevékenységek közé.

Általános adatkezelési irányelveink
Felhívjuk a BR Sminksuli Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataitokat adjátok meg, úgy a ti kötelességetek az érintett hozzájárulásának beszerzése!Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:  

 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • évi LXXVII. törvény 13.§.- felnőttképzésről szóló tv.
 • évi CI.tv a felnőttképzésről
 • évi I. törvény – Munka tv.

A személyes adataid használatát Adatvédelmi Szabályzatunk az alábbi jogalapokra hivatkozva határozza meg:
EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet II. Fejezet 6. cikk (1) b)az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;a személyes adatok kezelése és használata ahhoz szükséges, hogy a tanulóinkkal kötött szerződésből származó kötelezettségeket teljesíteni tudjuk
EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet II. Fejezet 6. cikk (1) c)az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükségesa személyes adatok kezelése ahhoz szükséges, hogy a más jogi személlyel vállalt kötelezettségeinket teljesíteni tudjuk – hatóságok felé való adattovábbítás EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet II. Fejezet 6. cikk (1) a)az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
amennyiben az adatkezelő által kezelt adatok hozzájárulás jogalappal kerültek kezelésre,   abban az esetben a megadást követően bármikor vissza is vonhatók, jelen Tájékoztató erre vonatkozó módja szerint.

 

Hol tároljuk az adataidat?

Az adatkezelő rendelkezésére álló adatbázis belső nyilvántartásának központi tárolási helye:9023 Győr, Földes Gábor u. 31. A ép. 10 emelet 38.9025 Győr, Kossuth Lajos u. 104.Az adatmegőrzés időtartama attól a céltól függ, amely az adat használatát meghatározza, vagy amely az adott jogszabályban meghatározott jogi kötelezettség teljesítéséhez, illetőleg jogvédelmi célból szükséges.

 
Adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat megismerők köre
Adataidat harmadik személyek alábbi kategóriáival oszthatjuk meg:·       szolgáltatóink és alvállalkozóink, beleértve, de nem kizárólagosan az alábbiakat:Ø  szerződött partnereink, fizetési szolgáltatók, logisztikai szolgáltatást nyújtók, felhőszolgáltatást nyújtók;
Korlátozunk (szerződéssel vagy törvényi rendelkezéssel) minden olyan harmadik személyt, aki számára az adataidat továbbítjuk, abban a vonatkozásban, hogy ne legyenek képesek arra, hogy eltérő célra használják, mint amilyen célra mi használjuk ezeket.
Adatfeldolgozók: az adatkezelő irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek, akik az adatokat kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhetik, kivéve, ha az ettől való eltérésre őt uniós vagy tagállami jog kötelezi. 
 
Kik láthatják az adataidat?
Az adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló könyvelő cég: Név. ECO-TAX Győr Kft. Székhely: 9025 Győr, Bercsényi liget 26.Adószám: 12708059208 Cégjegyzék szám: 08 09 009826

Az adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló informatikai szolgáltatásokat (tárhely-szolgáltatás, weboldal- karbantartás és e-mail kezelés, egyéb szoftver kezelés) nyújtó cég.  Honlap felügyelet: Név: Sikerképző Műhely Kft.S zékhely: 9241, Jánossomorja, Szabadság u. 45.Adószám: 22990552-1-08 Cégjegyzék szám: 08 09 020723

 Tárhely szolgáltatás: Név: Tárhely EU Kft. Székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.Adószám: 14571332-2-42 Cégjegyzék szám: 01 09 909968

 

Milyen jogokkal élhetsz, milyen kötelezettségeid vannak személyes adataidra vonatkozóan?

Bármikor tájékoztatást kérhetsz személyes adataid kezeléséről, valamint kérheted személyes adataid helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhetsz adathordozási-, és tiltakozási jogoddal az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein. 

Tájékoztatáshoz való jog A BR Sminksuli Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.  

Az érintett hozzáféréshez való joga Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • Az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Tudnod kell, hogy a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adjuk meg a tájékoztatást. 

Helyesbítés joga Kérheted az adatkezelő által kezelt, rád vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog Az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult vagy arra, hogy kérésedre indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adataidat:  

 • személyes adataidra már nincs szükségünk abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük volna;
 • visszavonod az adatkezelés alapját képező hozzájárulásod, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • tiltakozhatsz az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű okunk az adatkezelésre;
 • személyes adataidat jogellenesen kezeltük volna;
 • személyes adataidat az alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölnünk kell;
 • személyes adataid gyűjtésére, tárolására az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog Kérésedre korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:  

 • vitatod a személyes adataid pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, de ellenzed az adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéred;
 • nincs már szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de igényled azokat a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy tiltakozol az adatkezelés ellen;
 • ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a mi jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e a jogos indokaiddal szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak a hozzájárulásoddal, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeljük 

Adathordozáshoz való jog  Jogosult vagy arra, hogy a rád vonatkozó, általad az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapd, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsd.

Tiltakozás joga  Jogosult vagy arra, hogy a saját helyzeteddel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozz. Tiltakozás esetén a személyes adataidat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érdekeiddel, jogaiddal és szabadságaiddal szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást Jogosult vagy arra, hogy ne terjedjen ki rád az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rád nézve joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintene. 

Visszavonás joga  Jogosult vagy arra, hogy hozzájárulásod bármikor visszavond. 

Bírósághoz fordulás joga  Jogaid megsértése esetén ellenünk bírósághoz fordulhatsz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 
 

Adatvédelmi hatósági eljárás   

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 0613911400  Fax: 0613911410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu 

Egyéb rendelkezések
Tájékoztatunk mindemellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmed, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhatsz.